Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού

10 November 2022

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕΕ)»» με κωδ. MIS 5035118.

Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργα 1 της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕΕ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5035118. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης» της Πράξης και αφορά στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και συντονισμού του έργου και ειδικότερα στα ακόλουθα:

 • συντονισμός και οργάνωση δράσεων υλοποίησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)
 • παρακολούθηση της προόδου του έργου συμφώνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης
 • παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού της Πράξης καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά πακέτο εργασίας, και παραδοτέο
 • τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων της Πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα
 • τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης της Πράξης
 • συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής, και των λοιπών εταίρων για την πορεία των εργασιών του έργου
 • σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης
 • σύνταξη και υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης, Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων ΕΚΤ, Δελτίων Ολοκλήρωσης Πράξης
 • παρακολούθηση των συμβάσεων ανάθεσης σε αναδόχους στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
 • επιλογή των ωφελουμένων για τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και συστήματος μοριοδότησης
 • κατανομή των τελικών ωφελουμένων στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πράξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 68.787,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.474,03€ ΦΠΑ: 13.313,77€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 179612 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/11/2022 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ

 Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού

ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

Η BSB στηρίζει τον οργανισμό Make A Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Η BSB στηρίζει τον οργανισμό Make A Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

November 24, 2023
| GREEK FASHION

Τα φετινά Χριστούγεννα, η BSB συνεργάζεται με την εικαστικό Αγγελική Αγγελίδη και υποστηρίζουν το έργο του Make A Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η πορεία του κλάδου ένδυσης – κλωστ/γίας στην Ελλάδα το εννεάμηνο του 2023

Η πορεία του κλάδου ένδυσης – κλωστ/γίας στην Ελλάδα το εννεάμηνο του 2023

November 23, 2023
| GREEK FASHION

Πτωτικά κινήθηκαν τα περισσότερα μεγέθη στην αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Black Friday BSB

Black Friday BSB

November 20, 2023
| GREEK FASHION

Μια μοναδική BLACK FRIDAY WEEK ξεκινάει την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στο αγαπημένο σου fashion brand BSB και είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να επενδύσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
FASHION EMPLOYMENT HUB Επιχειρηματικές συναντήσεις

FASHION EMPLOYMENT HUB Επιχειρηματικές συναντήσεις

November 15, 2023
| GREEK FASHION

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) παράλληλα με την Τελική Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter