ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Ο ΣΕΠΕΕ έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων. Από το 1990 και μετά, ο ΣΕΕΕ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται ΕΚΤ, ΛΑΕΚ, ΕΠ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, RETEX, ADAPT, LEONARDO DA VINCI, ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΜΜΕ, ΚΛΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ EDI, IST, LIFE, INTERREG II, ASIA INVEST, EQUAL, MED, ERASMUS+, SAVE, ESF/ARTICLE 6, SOUTH EAST EUROPE, INTERREG III A/PHARE Ελλάδα - Βουλγαρία και Ελλάδα - ΠΓΔΜ, ENPI CBC MED.

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης των εθνικών και ευρωπαϊκών έργων αφορούν:

 • Τη δημιουργία υποδομών πληροφόρησης, ενημέρωσης, δικτύωσης, ενίσχυσης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.
 • Την εκπόνηση μελετών - ερευνών σε εξειδικευμένα κλαδικά θέματα (απασχόληση, παραγωγή, τεχνολογικές εξελίξεις, εκπαίδευση, ανταγωνισμός, εμπορικά θέματα κλπ).
 • Την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διεθνούς δικτύωσης.
 • Την υποστήριξη των εξαγωγών και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
 • Την προώθηση και υποστήριξη θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά πρόσφατα έργα που υλοποίησε ο ΣΕΠΕΕ:


 

ECOTEX

Το έργο ECOTEX (Erasmus+) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο ΣΕΠΕΕ έχει ως βασικό του στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή τεχνικών κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 38 επιχειρήσεις ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας, σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες για την κυκλική οικονομία.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την πιστοποίηση της αειφορίας των προϊόντων τους και τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους σε θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ο ειδικός σε θέματα αειφορίας (Sustainability Expert) σε μια εταιρεία θα πρέπει να έχει γνώσεις σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αποτυπώματος του άνθρακα, υγιεινής και ασφάλειας, κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης της ενέργειας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ισόρροπης ανάπτυξης της εταιρείας.

Το εκπαιδευτικό υλικό αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη Φεβρουαρίου του 2019 και να ξεκινήσει η πιλοτική του δοκιμή σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.ecotexerasmus.eu.

 


EXTRO SKILLS

Ο γενικός στόχος του έργου EXTRO SKILLS είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός καινοτόμου και εύληπτου εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου. Η πλατφόρμα επικεντρώνεται στη διαδικτυακή (online) εκπαίδευση και διευκολύνει τη διάδοση της γνώσης και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Επιπλέον, θα δράσει ως ένα μέσο διάδοσης συμβουλών και προβληματισμών των ενδιαφερόμενων μελών, αλλά και προώθησης ευκαιριών απασχόλησης.

Οι δράσεις που έχει αναλάβει ο ΣΕΠΕΕ αφορούν σε:

 • Διαχείριση - συντονισμός έργου - εγχειρίδιο ποιότητας έργου - αξιολόγηση
 • Μεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Μελέτη για την ανάπτυξη τομεακών μεθόδων για την πρόβλεψη αναγκών σε ειδικές δεξιότητες
 • Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος και απαιτούμενων δεξιοτήτων για το στέλεχος Marketing και Εξαγωγών στον κλάδο της μόδας
 • Θεματικές ενότητες για το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας
 • Ποιοτικός έλεγχος της πιλοτικής δράσης εκπαίδευσης
 • Έκθεση αναφοράς για την πιλοτική εφαρμογή

 


TEX MED CLUSTERS

Το έργο TEX-MED Clusters είναι ένα καινοτόμο διασυνοριακό πρόγραμμα για την υποστήριξη της ανάπτυξης του κλάδου ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας στην λεκάνη της Μεσογείου το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2007-2013 (www.enpicbcmed.eu). Στο έργο TEX-MED συμμετέχουν 8 clusters, δηλαδή περιοχές με σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων, του κλάδου ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας στην Μεσόγειο. Οι 8 περιοχές είναι το Πράτο στην Ιταλία, το Σαμπαντέλ-Καταλονία στην Ισπανία, η Θεσσαλονίκη-κεντρική Μακεδονία στην Ελλάδα, η Τύνιδα και το Μοναστήρι στην Τυνησία, η Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, η Παλαιστίνη και το Αμμάν στην Ιορδανία.

Δράσεις που υλοποίησε ο ΣΕΠΕΕ:

 • Μελέτη για τον κλάδο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Κεντρική Μακεδονία 
 • Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από χώρες της λεκάνης της Μεσογείου στην Αθήνα
 • Διοργάνωση στην Ελλάδα συνεδρίου για την ανάπτυξη και διεθνοποίηση των τοπικών Brand
 • Δημιουργία στην Θεσσαλονίκη Μεσογειακού γραφείου υποστήριξης και παροχής συμβουλών για επιχειρήσεις ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας
 • Συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης  των επιχειρήσεων ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στη λεκάνη της Μεσογείου
 • Ενέργειες διάδοσης και διάχυσης 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.texmedclusters.eu/En/home_46_28 

SKILLS IN FASHION

      

Το Έργο “Skills in Fashion” έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των στελεχών στους κλάδους ένδυσης, καθώς επίσης την ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των δύο χώρων Ελλάδας και Βουλγαρίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της διασυνοριακής ζώνης. Οι Ειδικοί Στόχοι του Έργου “Skills in Fashion” είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας στους κλάδους ένδυσης, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά γνώσεων, κοινών μεθοδολογιών και πρακτικών για την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Ο εντοπισμός των αναγκών σε στελέχη για τον κλάδο της ένδυσης στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Η ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων και δομών που θα προσφέρουν υπηρεσίες συμβούλων και καθοδήγησης.
 • Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης προσφοράς και ζήτησης.
 • Η δημιουργία ενός δικτύου υποστηρικτικών γραφείων διευκόλυνσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Η αύξηση των επαγγελματικών ευκαιριών μέσω συμβουλευτικών δράσεων.
 • Η διευκόλυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων δικτύωσης.
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας στον κλάδο στη διασυνοριακή περιοχή μέσω δράσεων που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον και άλλων χωρών.

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter