Προκειμένου να υποστηρίξει τα μέλη του και τον κλάδο, ο ΣΕΠΕΕ δραστηριοποιείται προς κάθε κατεύθυνση προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τις επιχειρήσεις.


 Προώθηση θεμάτων του κλάδου

- Ο ΣΕΠΕΕ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου αποτελεί το βασικό συνομιλητή και σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν τον κλάδο ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας.

- Επεξεργάζεται και προωθεί στις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα θέματα που δημιουργούν προβλήματα στις επιχειρήσεις του κλάδου και μεσολαβεί στην επίλυσή τους.

- Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε φορείς, συμβούλια και επιτροπές που αφορούν τον κλάδο ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

- Προβάλλει και προωθεί τα ζητήματα του κλάδου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

- Υπογράφει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του Ιματισμού και της Πλεκτικής.

- Παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση των κλαδικών προγραμμάτων (RETEX, ΚΕΥΔ Ι & ΚΕΥΔ ΙΙ).

Εξατομικευμένη υποστήριξη

Ο ΣΕΠΕΕ παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στα μέλη του σε θέματα οικονομικά, εργατικά, ασφαλιστικά, τελωνειακά, νομικά, εμπορικά, εξαγωγικά, διαδικαστικής φύσης κλπ.

Πληροφόρηση - ενημέρωση

Ο ΣΕΠΕΕ προσφέρει έγκαιρη, έγκυρη και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε κάθε θέμα που αφορά τον κλάδο μέσω τακτικών ενημερωτικών εγκυκλίων και newsletters, του περιοδικού GreekFashion magazine και του κόμβου Greekfashion.

Παράλληλα, μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας, παρέχεται συνεχής ενημέρωση σε θέματα αιχμής.

Εκδόσεις - μελέτες

- Εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό GreekFashion Magazine, το σημαντικότερο επαγγελματικό περιοδικό στον κλάδο στην Ελλάδα με 3.500 αποδέκτες.

- Εκπονεί κάθε χρόνο μελέτη για την πορεία του κλάδου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Εκπονεί μελέτες και έρευνες σε ειδικά θέματα του κλάδου.

Διεθνής εκπροσώπηση

Ο ΣΕΠΕΕ εκπροσωπεί την Ελλάδα στα κορυφαία όργανα του κλάδου διεθνώς:

- Στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας (Euratex), στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου μετέχουν 2 εκπρόσωποι του ΣΕΠΕΕ και

- Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ένδυσης (IAF), της οποίας Πρόεδρος είναι ο κ. Βασίλης Μασσέλος.

Προώθηση εξαγωγών

Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές δράσεις για την υποστήριξη και ανάπτυξη των εξαγωγών, όπως:

- Οργάνωση συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.

- Αντιπροσώπευση διεθνών εκθέσεων.

- Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και δειγματισμών στο εξωτερικό.

- Πρόσκληση ξένων αγοραστών στην Ελλάδα.

- Διευκόλυνση μεμονωμένων επαφών με εταιρείες του εξωτερικού.

Συμμετοχή σε εξειδικευμένες εταιρείες υποστήριξης του κλάδου

Ο ΣΕΠΕΕ μετέχει στη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση των εξειδικευμένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών στον κλάδο:

- ΚΕΚ Ένδυση (www.endysi.gr)

- Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού ΕΛΚΕΔΕ (www.elkede.gr)

- ΕΤΑΚΕΙ (www.etakei.gr)

- Ελληνικό Ινστιτούτο Σωματομετρίας (www.bodymetrics.gr)