Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες - Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση

Οι Δημόσιοι Φορείς είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές στην Ευρώπη δεδομένου ότι η καταναλωτική τους δαπάνη αντιστοιχεί στο 16% περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη, να αποτελέσουν το παράδειγμα υπεύθυνης κατανάλωσης και να επηρεάσουν θετικά την ιδιωτική καταναλωτική συμπεριφορά. Με την προτίμηση και υποστήριξη οικολογικών προϊόντων και την προώθηση των οικολογικών συμβάσεων, οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να παρέχουν στη βιομηχανία πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη οικολογικών τεχνολογιών.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να αναφέρουν στις σχετικές προκηρύξεις και τα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα απονεμηθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης συστήνεται να αντιπροσωπεύουν μέχρι και το 15% της συνολικής βαθμολογίας.

Ο έλεγχος επίσης των παραμέτρων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για την υγεία και το περιβάλλον αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις δημόσιες αρχές. Για την αξιολόγηση των κριτηρίων που θέτουν, θα πρέπει να έχουν ορισθεί και οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου των προϊόντων που προμηθεύονται.

Η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση στην αγορά πράσινων προϊόντων μπορεί να εμφανίζεται ορισμένες φορές δύσκολη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, όμως και οι ίδιοι οι προμηθευτές μπορούν να βοηθήσουν την «πράσινη» αγορά δημιουργώντας ζήτηση για τα οικολογικά προϊόντα που διαθέτουν.

Προϊόντα που αγοράζονται σε μεγάλη κλίμακα από Δημόσιους Φορείς όπως στολές για το στρατό, την αστυνομία, το προσωπικό νοσοκομείων κ.λ.π. μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τη στροφή προς τις πράσινες προμήθειες στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

Τι σημαίνει «Πράσινη» Προσέγγιση για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα;

Όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό μπορεί να σημαίνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

• Αγορά κλωστοϋφαντουργικών ειδών με λιγότερα κατάλοιπα ουσιών επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου.

• Αγορά κλωστοϋφαντουργικών ειδών που παράγονται με μειωμένη χρήση ουσιών επιβλαβών για το περιβάλλον.

• Αγορά χρησιμοποιημένων κλωστοϋφαντουργικών ειδών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για τον αρχικό τους σκοπό ή αγορά κλωστοϋφαντουργικών ειδών που περιέχουν ανακυκλωμένες ίνες.

• Αγορά κλωστοϋφαντουργικών ειδών προερχόμενων από βιολογική παραγωγή.

Ποια είναι τα κριτήρια για πιο «πράσινα» προϊόντα;

Έχει καθιερωθεί η θέσπιση δύο ομάδων κριτηρίων:

Τα βασικά κριτήρια που αφορούν τις πιο κρίσιμες παραμέτρους για την ανθρώπινη υγεία και τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του σήματος Oeko-Tex® Standard 100 καλύπτουν αυτές τις βασικές αυτές προδιαγραφές. Για την επίτευξη αυτών των βασικών προδιαγραφών δεν απαιτείται σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής.

Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τις αρχές που επιθυμούν να προμηθεύονται τα καλύτερα περιβαλλοντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και ενδέχεται να επιφέρουν αύξηση του κόστους σε σύγκριση με την προμήθεια άλλων προϊόντων που εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Τα αναλυτικά κριτήρια περιλαμβάνουν αυστηρά κριτήρια και για την παραγωγική διαδικασία. Επίσης μπορεί να γίνει επιλογή βαμβακιού βιολογικής παραγωγής, ανακυκλωμένων ινών κ.λ.π. Προϊόντα που καλύπτουν τα αναλυτικά κριτήρια – και κατ’ επέκταση και τα βασικά – ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια του Eυρωπαϊκού Oικολογικού Σήματος EcoLabel.

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τα πράσινα προϊόντα;

Ουσίες που εκτός από το περιβάλλον βλάπτουν και την υγεία του ανθρώπου, περιλαμβάνονται στις βασικές προδιαγραφές - κριτήρια:

Παρασιτοκτόνα: Στα προϊόντα από βαμβάκι ή άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες, το τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει σε αναλογία μεγαλύτερη από 1 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) συνολικά συγκεκριμένες ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη των βαφών που έχουν ταξινομηθεί ως αλλεργιογόνες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή στο τελικό προϊόν.

Αρυλαμίνες: Το τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει 22 αρυλαμίνες που θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία (νομοθετική ρύθμιση, επίσης).

Επιβραδυντικά φλόγας: Δεν επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας στο τελικό προϊόν.

Πενταχλωροφαινόλη και τετραχλωροφαινόλη: Στα προϊόντα από βαμβάκι ή άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες, το τελικό προϊόν δεν πρέπει να περιέχει σε αναλογία μεγαλύτερη από 0,5 ppm πενταχλωροφαινόλη. Στα προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, οι 3 φθαλικές ενώσεις ως μαλακτικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν κατά βάρος το 0,1% του τελικού προϊόντος. Η αναλογία της ελεύθερης και μερικώς υδρολυτής φορμαλδεΰδης στο τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 70 ppm στα προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα και 300 ppm στα λοιπά προϊόντα.

Βαρέα μέταλλα: Η αναλογία καδμίου (Cd), χρωμίου (Cr), νικελίου (Ni), μολύβδου (Pb), χαλκού (Cu) στο τελικό προϊόν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια, ανάλογα με το μέταλλο που εξετάζεται.

Το πρόγραμμα Tex-EASTile

Αειφόρος καινοτομία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Το πρόγραμμα Tex-EASTile χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Διαρθρωτικού Ταμείου Interreg IV B – Πρόγραμμα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στόχος του προγράμματος είναι αφενός, να προάγει τη γνώση και να προωθήσει τη χρήση κατάλληλων οικολογικών εργαλείων και μεθόδων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και αφετέρου, να κάνει ευρέως γνωστές τις διαδικασίες Πράσινων Προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα Tex-EASTile στοχεύει επίσης να δημιουργήσει μια «Κοινότητα Αριστείας» προωθώντας και ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσης και αναπτύσσοντας μια «αειφόρο» συνεργασία χρησιμοποιώντας κοινή μεθοδολογία και κοινά εργαλεία.

Ομάδες – Στόχος

Το πρόγραμμα Tex-EASTile απευθύνεται:
• σε Δημόσιους Φορείς στις χώρες της Ευρώπης,

• σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης,

• σε Συνδέσμους επιχειρήσεων και Εμπορικά Επιμελητήρια,

• σε  φορείς που σχετίζονται με τον κλάδο των υφασμάτων και ενδυμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Στόχοι του έργου

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανάπτυξης των εργαλείων πιστοποίησης που υιοθετούνται από όλους τους χρήστες, δημιουργώντας μια ομογενοποιημένη διαδικασία με στόχο να κάνει τα εργαλεία αυτά εύκολα αναγνωρίσιμα και άμεσα εφαρμόσιμα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα Tex-EASTile έχει σαν στόχο να αφυπνίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης αλλά και τους Δημόσιους Φορείς σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό (eco-design) μέσω της υιοθέτησης διαδικασιών για πράσινες δημόσιες προμήθειες, της ανταλλαγής πληροφοριών, της παρουσίασης καλών πρακτικών αλλά και χρήσιμων εργαλείων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν η ΕΤΑΚΕΙ και ο ΣΕΠΕΕ σε συνεργασία με το ΚΕΤΑ Θεσσαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο: www.texeastile.eu.

Φανή Κοτζιά
Χημικός Μηχανικός
Υπεύθυνη Ποιότητας ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.

back