Επιστολή ΣΕΠΕΕ για πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Με επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση και την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ κα Ευγενία Φωτονιάτα, ο ΣΕΠΕΕ ζητά όπως συμπεριληφθούν στον προσωρινό κατάλογο των εγκεκριμένων έργων οι περιπτώσεις όσων επιχειρήσεων απορρίφθηκαν λόγω αναφοράς των στοιχείων τους (επωνυμία της επιχείρησης) στο ΠΣΚΕ και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη της βαθμολογίας βάσης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

back